Nemovitosti a (opět) předkupní právo spoluvlastníků

Dnem 1. ledna 2018 se do občanského zákoníku vrací zákonné předkupní právo spoluvlastníků věci nemovité. V případě převodu spoluvlastnického podílu na věci nemovité mají ostatní spoluvlastníci právo na přednostní nabytí převáděného podílu. Předkupní právo se vztahuje jak na převody úplatné, tak na převody bezúplatné (darování). Výjimku z předkupního práva bude mít převod podílu na osoby blízké – v případě převodu spoluvlastnického podílu na osobu blízkou se předkupní právo ostatních spoluvlastníků neuplatní. Důležité je zdůraznit, že spoluvlastník se může svého zákonného předkupního práva vzdát s účinky pro své právní nástupce a v případě spoluvlastnictví věci nemovité, která je zapsána v katastru nemovitostí, se toto vzdání se předkupního práva zapíše do katastru nemovitostí.

Postup uvedený v předchozí větě najde své praktické využití především u nově realizovaných developerských projektů, kdy vzdání se předkupního práva, s účinky pro právní nástupce podílového spoluvlastníka, může podstatným způsobem usnadnit převoditelnost spoluvlastnického podílu v budoucnu – klasickou situací je podílové spoluvlastnictví podzemní garáže v bytovém domě, jakožto jednotky v podílovém spoluvlastnictví vlastníků bytů, kdy se spoluvlastnickým podílem na garáži bývá spojeno právo reálného užívání konkrétního garážového stání.