Významná změna pro majetkové vztahy v tzv. mezinárodním manželství

Dnem 29. ledna 2019 vstoupilo v účinnost Nařízení Rady (EU) č. 2016/1103 ze dne 24. ledna 2016 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství. Předmětné nařízení umožňuje manželům, aby si dohodli rozhodný právní řád, kterým se budou jejich majetkové vztahy v manželství řídit. Je důležité upozornit, že tato možnost se vztahuje pouze na manžele, kteří byli sezdáni v době od 29. ledna 2019 dále nebo na manžele, kteří sice uzavřeli manželství před tímto datem, avšak v době účinnosti Nařízení si zvolili rozhodné právo pro majetkové vztahy v jejich manželství (časová působnost Nařízení). Je potřeba mít na paměti, že Nařízení není závazné pro všechny členské státy EU, ale pouze pro ty z nich, které v rámci tzv. posílené spolupráce přistoupily k předmětnému Nařízení (teritoriální působnost Nařízení). Nařízení se proto uplatní pouze ve vztahu k těm členským státům EU, které se rozhodly k předmětnému Nařízení přistoupit. Česká republika je členským státem EU, který k Nařízení přistoupil. Pro Českou republiku vstoupilo Nařízení v účinnost dnem 29. ledna 2019.

A co to bude pro Vás znamenat v praxi? Následující: v soudním řízení o vypořádání společného jmění manželů, které bylo zahájeno u mezinárodně příslušného soudu v ČR kdykoli od 29. ledna 2019 dále, bude český soud zkoumat, zda se v projednávaném případu bude na majetkový režim zaniklého SJM vztahovat předmětné Nařízení či nikoliv. Pozornost soudu bude zaměřena zejména na veřejnou listinu - typicky notářský zápis, jehož jste účastníkem (jako manžel/manželka nebo jako snoubenec/ snoubenka), a jehož obsahem je dohoda o úpravě manželského majetkového režimu a/nebo dohoda o volbě rozhodného právního řádu pro majetkové právo Vašeho (budoucího) manželství.