Upozornění pro lékaře – vyhláška č. 271/2012 Sb. vstupující v účinnost dnem 24.08.2012

Dnem 24.08.2012 nabývá účinnosti vyhláška č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, (dále jako „Vyhláška“), která lékařům, jakožto poskytovatelům zdravotních služeb, stanoví povinnost doložit k žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb lékařský posudek, který bude zpracován v souladu s uvedenou Vyhláškou. Vzor posudku naleznete v Příloze č. 2 Vyhlášky.