Rozchod, rozvod a majetkové vypořádání aneb Co bude moje a co Tvoje

V případě manželů je ze zákona součástí společného jmění manželů vše, co manželé nabyli za trvání manželství společně nebo co za trvání manželství nabyl jeden z nich. Jedná se o příjmy manžela a manželky ze zaměstnání (mzda, plat), příjmy manžela a manželky z podnikání, příjmy z nájemného (pozor, to i v případě pronájmu věci, kterou vlastní jen jeden z manželů), automobil, dům, byt, pozemek, práva k družstevnímu bytu (přesněji členský podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu), podíl v obchodní společnosti, cenné papíry, investiční zlato, kryptoměny, ale také hypoteční dluh, spotřebitelský úvěr či jiný závazek, který manželům vznikl za trvání manželství. Uvedené příklady představují ty nejčastější položky, které tvoří společného jmění manželů. Do společného jmění manželů naopak nepatří to, co nabyl jeden z manželů za trvání manželství dědictvím nebo jako dar nebo co pořídil za věc, která patřila do jeho výlučného vlastnictví.

Při vypořádání společného jmění manželů je vhodné vzpomenout si, zda jste do manželství vstupovali již s nějakým majetkem, který jste měli ještě v době za svobodna. Například jestli jste do manželství vstupovali s vlastními finančními úsporami, které jste po svatbě investovali do koupě společné nemovitosti. Nebo zda jste před svatbou měli vlastní byt (pozor na byty družstevní, zde je situace obzvlášť specifická), který jste za trvání manželství prodali a z peněz získaných prodejem následně financovali část kupní ceny většího bytu, který jste si pořídili společně již jako manželé. Uvedené praktické příklady představují tzv. vnosy do SJM a při vypořádání Vašeho společného jmění manželů máte nárok požadovat vrácení těchto vnosů.

Při vypořádání společného jmění manželů mohou manželé řešit i situaci opačnou – vrácení do SJM toho, co bylo ze společného majetku investováno do věci, která patří jen jednomu z manželů. Typickým příkladem je financování rekonstrukce domu nebo bytu, ve kterém bydlí oba manželé, ale jehož vlastníkem je jen jeden z manželů. Jedná se o tzv. investici ze SJM do věci ve vlastnictví jednoho manžela a při vypořádání Vašeho společného jmění manželů máte nárok požadovat, aby do SJM byly vráceny společné finanční prostředky, které se použily na rekonstrukci nemovitosti, která ale do SJM nepatřila a kterou vlastní jen jeden z manželů.

Je důležité pamatovat na nepřekročitelnou lhůtu, kterou zákon stanoví pro vypořádání společného jmění manželů: SJM je potřeba vypořádat nejpozději do 3 let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství. „Vypořádat SJM“ znamená uzavřít do uvedené doby písemnou dohodu o vypořádání (a v dohodě uvést všechny položky, které jsou předmětem vypořádání) nebo nejpozději do uvedené doby podat k soudu žalobu na vypořádání zaniklého společného jmění manželů (a v žalobě uvést všechny položky, které jsou předmětem vypořádání). Pokud se do 3 let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství nestane nic (není uzavřena dohoda o vypořádání a není ani zahájeno soudní řízení o vypořádání), nastane ze zákona fikce majetkového vypořádání. Ta určuje, že podíly obou manželů na společném majetku (tedy i na dluzích) jsou stejné a běžné movité věci, které užívá jeden z manželů, jsou jeho výlučným vlastnictvím. Stejný režim pak platí i pro položky ze SJM, které nebyly obsaženy v dohodě o vypořádání, resp. které nebyly uplatněny v žalobě o vypořádání zaniklého SJM. Pozor – požadovat vrácení vnosů a investic je možné pouze ve shora uvedené lhůtě pro vypořádání SJM, jinak nárok na jejich vrácení jednou provždy zaniká.

U nesezdaných partnerů žádné společné jmění manželů nevzniká a pokud nesezdaná dvojice nabyla nějaký majetek společně, pak jej získala do podílového spoluvlastnictví. Pokud si nesezdaní partneři nesjednají výslovně něco jiného, platí, že podíly obou na společné věci jsou stejné.

Speciální pozornost při majetkovém vypořádání nesezdaných partnerů je potřeba věnovat investicím, kterou nesezdaní partneři vložili do společné nemovitosti (rekonstrukce, přístavba, přestavba apod.). Většinou se partneři finančně nepodílejí na investicích do nemovitosti stejným dílem, (přestože nemovitost bývá často v katastru nemovitostí zapsána v jejich spoluvlastnictví v podílu id. 1/2), a finanční investice jednoho do společné nemovitosti výrazně převyšují finanční vklady druhého do společné nemovitosti. V této souvislosti upozorňuji, že lhůta pro majetkové vypořádání těchto investic nezačíná běžet až rozchodem nesezdané dvojice, neběží ani až dnem uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Lhůta pro vypořádání každé jednotlivé investice, která byla do společné nemovitosti vložena, běží už ode dne, kdy k příslušné investici došlo (s určitými výjimkami, kdy lhůta začíná běžet později). Délka lhůty pro vypořádání vložených investic se liší podle toho, zda se jednalo o investici do společné nemovitosti se souhlasem druhého nebo o investici do společné nemovitosti činěnou proti vůli druhého partnera. Jde se o záležitosti poměrně složité, a proto je důležité nepodcenit situaci a zavčas vyhledat odbornou právní pomoc specializovaného advokáta.

Pokud mají manželé nebo nesezdaní partneři společný majetek v různých státech, je situace velmi specifická.

V případě dohody manželů či nesezdaných partnerů na podobě jejich majetkového vypořádání může být vypořádání majetku záležitostí poměrně rychlou, vyřízenou v řádu týdnů. Pokud dohoda manželů či nesezdaných partnerů ohledně majetkového vypořádání možná není, je potřeba zahájit soudní řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů, resp. zahájit soudní řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a majetkové záležitosti řešit touto cestou. I v průběhu soudního řízení mohou účastníci uzavřít dohodu a soudu ji předložit s návrhem na schválení dohody v podobě soudního smíru.