Revize smluv o výkonu funkce

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, vzniká tzv. kapitálovým společnostem (tj. společnostem s ručením omezeným a akciovým společnostem) povinnost sjednat smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti v písemné podobě. Smlouva o výkonu funkce podléhá schválení nejvyšším orgánem společnosti. Je potřeba mít na paměti, že i případné změny smlouvy o výkonu funkce budou pro příště písemnou formu vyžadovat vč. povinnosti schválení těchto změn nejvyšším orgánem společnosti. Nová právní úprava klade důraz na transparentnost odměňování členů orgánu společnosti, kdy náležitosti smlouvy o výkonu funkce jsou v této otázce detailně regulovány ust. § 60 a násl. ZOK. Poměrně citelnou sankci ZOK stanoví pro případ neuzpůsobení stávajících smluv o výkonu funkce nové právní úpravě - nebude-li do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK revize smluv provedena, má se v zásadě za to, že výkon funkce je bezplatný.