Od 01.04.2012 zásadní změny v oblasti poskytování zdravotní péče - nabývá účinnosti zákona o zdravotních službách

Dnem 01.04.2012 vstoupil v účinnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, kterým došlo k zásadním změnám ve zdravotnickém právu, (dále jako Zákon“). Z pohledu lékařů, kteří provozují svou soukromou lékařskou praxi, představuje jednu z nejzásadnějších změn zákonem definovaná povinnost požádat v termínu od 01.04.2012 do 31.12.2012 o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb – tzv. přeregistrace. Písemnou žádost vč. povinných příloh je potřeba doručit do 31.12.2012 (tj. žádost nestačí v uvedené lhůtě pouze odeslat) zdravotnímu odboru místně příslušného krajského úřadu, v jehož územním obvodu lékař provozuje svou ordinaci.

Poskytovatelé zdravotní péče (novou terminologií Zákona poskytovatelé zdravotních služeb), kteří žádost v uvedené lhůtě nepodají, mohou vykonávat svou lékařskou praxi na základě stávající registrace k provozování nestátního zdravotnického zařízení pouze do 31.03.2015, kdy počínaje dnem 01.04.2015 stávající registrace zanikne přímo ze zákona. Doporučujeme proto s přeregistrací nečekat a podání žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nenechávat na poslední chvíli.