Nezletilé dítě následuje své rodiče v „dobrém i špatném”

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti matky (právně zastoupené advokátkou JUDr. Kateřinou Sekaninovou), která žádá navrácení své nezletilé dcery od prarodičů. Svým nálezem ve věci sp. zn. I. ÚS 1319/20 ze dne 30. listopadu 2020 a vyhlášeným 2. prosince 2020 zrušil Ústavní soud rozsudek Krajského soudu v Brně, který byl vydán v tzv. návratovém řízení (řízení dle Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí), neboť jím byla porušena základní práva stěžovatelky na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života podle čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, na péči o dítě a jeho výchovu podle čl. 32 odst. 4 Listiny a na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

Ústavní soud zdůraznil, že určení obvyklého bydliště nezletilého dítěte je výsadou rodiče, jemuž svědčí právo (a zároveň povinnost) péče o dítě a jeho výchovu podle čl. 32 odst. 4 Listiny, a nikoli jeho prarodičů. Nezletilé dítě své rodiče následuje v „dobrém i špatném“. Není přípustné, aby kdokoli (včetně prarodičů) svémocně odňal dítě rodiči, má-li jiný názor na jeho výchovu. Pokud výchova (péče) rodičů (nebo její absence) působí nezletilému dítěti nepřiměřenou újmu, lze rodiče rodičovské odpovědnosti zbavit či ji omezit. Ale pouze na základě zákona a rozhodnutím soudu. Úplné znění předmětného nálezu Ústavního soudu naleznete zde.