Naděje na rychlejší vyřešení rodičovského konfliktu

Rodiče nezletilého dítěte, kteří řeší nesnadnou životní situaci v souvislosti s rozvodem či rozchodem, mají naději na rychlejší ukončení soudního řízení, které se týká péče o dítě, úpravy styku s dítětem, výživného pro dítě apod. Dnem 30. září 2017 nabyla účinnosti novela zákona o zvláštních řízeních soudních, která ukládá opatrovnickým soudům povinnost rozhodnout ve věci samé (tj. vyhlásit rozsudek) do 6 měsíců od zahájení opatrovnického řízení. V případě, že soud uvedenou lhůtu nedodrží, je povinen v odůvodnění rozsudku uvést konkrétní okolnosti, pro které nebylo možno v zákonem stanovené šestiměsíční lhůtě o případu rozhodnout.