I v době nouzového stavu jsou rodiče DVA

Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců ve svém prohlášení vyzývá rodiče, aby mimo jiné respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a vydaná soudní rozhodnutí, která se týkají jejich nezletilých dětí. Nouzový stav není bez dalšího důvodem pro nepředání dítěte do péče druhému rodiči, resp. není bez dalšího důvodem pro nepředání dítěte ke styku druhému rodiči. Chování a postoje rodičů v průběhu trvání této výjimečné situace mohou být brány v úvahu při rozhodování soudu o budoucí úpravě poměrů k Vašemu dítěti.